• máme status celostátně distribuovaného deníku
 • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
 • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
 • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Obchodní podmínky

platné od 1.1.2007

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování oznámení prostřednictvím internetového deníku iDenik.cz a finančního serveru www.iDenik.cz.

Pojmy:
Zadavatel – subjekt, která má zájem uveřejnit oznámení o konání valné hromady nebo jiná oznámení prostřednictvím deníku iDenik.cz nebo finančního serveru www.iDenik.cz
Inzerent – subjekt, která má zájem umístit reklamu na stránkách deníku iDenik.cz
Vydavatel – iDenik.cz, s.r.o.

CO U NÁS MŮŽETE UVEŘEJNIT?

 • oznámení o konání valné hromady
 • odvolání valné hromady
 • změna/doplnění programu valné hromady
 • uveřejnění zápisu o valné hromadě
 • rozhodnutí valné hromady
 • jiná oznámení související s valnou hromadou
 • oznámení, která musí být uveřejněna podle zákona stejným způsobem jako VH např.:
  • odkup akcií
  • výplata dividend a úrokových výnosů
  • konkurz či likvidace (ovšem předpokládaná ztráta klienta nás nepotěší)
  • výzva akcionářům
  • výběrové řízení
  • výroční zpráva
  • a další
 • informace, které vyžadují uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PODMÍNKY UVEŘEJNĚNÍ:

Objednávka. Požadavky na uveřejnění (objednávky) jsou přijímány:

 • prostřednictvím k tomu určeného formuláře (položka „On-line objednávka“)
 • prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu objednavka@iDenik.cz
 • prostřednictvím faxové objednávky na čísle 538 705 705
 • prostřednictvím telefonické objednávky na tel čísle 538 705 705
 • poštou na adresu vydavatele.

Objednávka musí obsahovat:

 1. jednoznačnou identifikaci zadavatele, zejména obchodní firmu, sídlo, Identifikační číslo (IČ), jméno odpovědné osoby, včetně kontaktu (kvůli autorizaci objednávky)
 2. typ oznámení – text k uveřejnění, řádně označený
 3. způsob placení, pokud budete platit bankou tak i číslo účtu včetně kódu banky.

Neúplná objednávka nemusí být vydavatelem přijata. Text uveřejňovaného oznámení schvaluje vydavatel.

Autorizace a korektura:
Vydavatel informuje zadavatele o přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Vydavatel poté zašle text Oznámení zadavateli ke korektuře.

Uveřejnění:
Oznámení bude uveřejněno nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) od potvrzení korektury zadavatelem (autorizace).
!! Po uveřejnění textu oznámení zadavatelem již není možné zasahovat do textu!

Oznámení o konání valné hromady je uveřejňováno minimálně po dobu 48 hod a maximálně 30 dnů. V případě zájmu je možné za příplatek zobrazit oznámení na dobu delší než 30 dnů. Po uplynutí lhůty zobrazování bude oznámení automaticky přesunuto do archívu, kde bude dále přístupné po dobu minimálně 1 roku. V případě zájmu zadavatele poskytne vydavatel potvrzení o uveřejnění daného oznámení.

Autorizací textu oznámení vzniká smluvní vztah mezi vydavatelem a zadavatelem, kde vydavatel se zavazuje uveřejnit oznámení objednané a autorizované zadavatelem.

Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit oznámení v případě neúspěšné autorizace zadavatele.

Dodatečná korektura oznámení:
Zjistí-li zadavatel formální chyby v oznámení, bude jeho požadavek na opravu oznámení, zaslaný na e-mail objednavka@idenik.cz, zpracován do dvou dnů, a to pouze formou tiskové opravy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Zadavatel po uveřejnění oznámení vystaví a zašle zadavateli poštou fakturu (daňový doklad) ve výši platné ceny.
Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v platném ceníku, který je uveřejněn na stránkách www.idenik.cz.

Způsob platby:
Bezhotovostním převodem na bankovní účet vydavatele u ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 213 287 439
Kód banky: 0300

Variabilním symbolem je číslo faktury. Pokud není úhrada provedena do 10 dnů od data splatnosti, je oznámení z internetového deníku vyřazeno.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Internetový deník iDenik.cz (iDenik.cz, www.iDenik.cz), jehož vydavatelem je iDenik.cz, s.r.o., je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury České republiky a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR 15111.
Vydavatel a provozovatel internetového deníku iDenik.cz neručí za případnou nedostupnost stránek, způsobenou výpadkem elektrické sítě nebo jinou nepředvídatelnou událostí, která by mohla zabránit provozu serveru (povodeň, záplava či zatopení, požár, vítr, válka, teroristický útok, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích stran (např. dodavatelé telekomunikačního spojení, dodavatel server hostingu apod.)

iDenik.cz, s.r.o.
zodpovědná osoba vydavatele: Ing. Tomáš Kunčický

Copyright © 2004, iDenik.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného na internetových stránkách www.iDenik.cz, resp. všech webů označených odkazem na tuto doložku, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchko-li databázích. Pokud není uvedeno jinak připravují obsahy webů projektu iDenik.cz pracovníci iDenik.cz, s.r.o.

Ochrana osobních údajů:
iDenik.cz, s.r.o. zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu jejich osobních údajů.
iDenik.cz, s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.
Veškeré údaje o zadavateli, inzerentovi, (registrovaných) čtenářích a dalších uživatelích aplikace jsou součástí obchodního tajemství. Vydavatel zaručuje, že v souladu s platným právním řádem České republiky bude tyto údaje chránit a neposkytne je bez jejich výslovného souhlasu třetím osobám vyjma osob stanovených zákonem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2007