• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

reklama

Exbio

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Plzeň-jih se sídlem v Plzni – 27. 6. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeň-jih se sídlem v Plzni uvolněného po notářce Mgr. Vandě Müllerové, jejíž výkon funkce zanikl dnem 16. 3. 2024.

 

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 27. června 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 27. května 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku-Místku se sídlem ve Frýdku-Místku – 25. 6. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku se sídlem ve Frýdku-Místku uvolněného po notářce JUDr. Radce Novákové, která ukončí činnost dne 31. 7. 2024.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. června 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 27. května 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Brno-venkov se sídlem v Brně – 28. 5. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu Brno-venkov se sídlem v Brně uvolněného po notáři JUDr. Zdeňkovi Ryšánkovi, který ukončí činnost dne 31. 12. 2024.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 28. května 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 29. dubna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Příbrami se sídlem v Příbrami – 21. 5. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Příbrami se sídlem v Příbrami uvolněného po notáři JUDr. Ivanovi Houdkovi, který ukončí činnost dne 31. 12. 2024.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 21. května 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 22. dubna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:

Čtěte dále »

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

SOLITER, a. s. INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST – PRODEJ MAJORITNÍHO PODÍLU V DRUHÉ OPAKOVANÉ DRAŽBĚ

Předmětem prodeje formou opakované veřejné dražby je majoritní podíl (50,72 %) na základním kapitálu společnosti SOLITER, a.s., reprezentovaný 53 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité
hodnotě 1 000 000 CZK.

Důvodem prodeje je zpeněžení majetku stávajícího vlastníka v rámci probíhajícího konkursního řízení.

Nejnižší podání je nyní sníženo na 75 % oproti předchozí opakované dražbě, tedy na 58 747 tis. CZK, což odpovídá 60 % odhadní ceny předmětu dražby.

Opakovaná veřejná dražba bude zahájena dne 30.11. 2023 ve 14:00 hodin na dražebním portále https://www.prodej-drazbou.cz/ 

Zájemcům doporučujeme provést registraci do dražby s dostatečným předstihem.

 

HEROETA a.s. – OZNÁMENÍ O PŘEDČASNÉM SPLACENÍ DLUHOPISŮ

Společnost HEROETA a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27758621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5255 (dále jen „Emitent“),
tímto jako emitent dluhopisů s názvem HEROETA a.s., 8,00%, 2012 – 2027, ISIN CZ0003518607 (dále jen „Dluhopisy“)
oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že v souladu s bodem 33 Emisních podmínek a s § 19 zákona č. 190/2004 Sb.
o dluhopisech, rozhodla o předčasném splacení Dluhopisů, přičemž stanovila „Den předčasné splatnosti dluhopisů“
na 28. prosince 2023.

Rozhodným dnem pro určení vlastníků dluhopisů pro předčasné splacení je dle bodu 21, resp. 22 Emisních podmínek den, který předchází o 15 dní dnu předčasné splatnosti dluhopisů, tedy 13. 12. 2023. K převodům Dluhopisů mezi vlastníky uskutečněným po tomto rozhodném dni se nepřihlíží.

Emise Dluhopisů bude zrušena s účinností od začátku prvního pracovního dne, který bezprostředně následuje po datu předčasné splatnosti.

V Brně dne 21.11.2023

Za Emitenta
Lubomír Bureš
předseda správní rady
HEROETA a.s.

 

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Znojmě se sídlem ve Znojmě – 27. 2. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Znojmě se sídlem ve Znojmě uvolněného po notáři Mgr. Martinovi Fajtovi, který ukončí činnost dne 31. 12. 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 27. února 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 29. ledna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady: Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Karviné – 20. 2. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Karviné se sídlem v Karviné uvolněného po notářce JUDr. Martině Niklové, která ukončí činnost dne 31. 12. 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 20. února 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 22. ledna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady: Čtěte dále »

DRFG a.s. – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ – DRFG VI.18 – 2018-2025, 7,5 %

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. EMITENT

DRFG a.s.
IČO: 282 64 720
se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
vedené u krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5448

(dále také jako „Emitent“)

2. DLUHOPISY

Emitent vydal dluhopisy s označením – DLUHOPIS DRFG VI.18 – 2018-2025, 7,5 %, Identifikační označení: číselná řada 0001 až 1000; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003519902, datum emise: 1. září 2018
(dále také jako „Dluhopisy“)

3. NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů obsažených v prospektu k Dluhopisům, tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, z důvodu neusnášeníschopnosti původně svolané schůze vlastníků dluhopisů.

Čtěte dále »

DRFG a.s. – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ – DRFG VII.18 – 2018-2025, 8,0 %

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. EMITENT

DRFG a.s.
IČO: 282 64 720
se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
vedené u krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5448

(dále také jako „Emitent“)

2. DLUHOPISY

Emitent vydal dluhopisy s označením – DRFG VII.18 – 2018-2025, 8,0 %, číselná řada 0001 až 0600; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003519910, datum emise: 1. září 2018
(dále také jako „Dluhopisy“)

3. NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů obsažených v prospektu k Dluhopisům, tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, z důvodu neusnášeníschopnosti původně svolané schůze vlastníků dluhopisů.
Čtěte dále »

DRFG a.s. – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ – DRFG III.18 – 2018-2025, 8,0 %

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. EMITENT

DRFG a.s.
IČO: 282 64 720
se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
vedené u krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5448

(dále také jako „Emitent“)

2. DLUHOPISY

Emitent vydal dluhopisy s označením – Dluhopis DRFG III.18 – 2018-2025, 8,0 %, Identifikační označení: číselná řada 0001 až 1000; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003518789, datum emise: 1. března 2018
(dále také jako „Dluhopisy“)

3. NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů obsažených v prospektu k Dluhopisům, tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, z důvodu neusnášeníschopnosti původně svolané schůze vlastníků dluhopisů.

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Náchodě se sídlem v Jaroměři – 1. 2. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Náchodě se sídlem v Jaroměři uvolněného po notářce Mgr. Lubislavě Randusové, jejíž výkon funkce zanikl dnem 27. 9. 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 1. února 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 2. ledna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí – 30. 1. 2024

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí uvolněného po notářce Mgr. Haně Kulčekové, která ukončí činnost dne 31. 12. 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 30. ledna 2024 v době od 9.00 hod. v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 2. ledna 2024.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:
Čtěte dále »

Meijin, a.s. – vyhledávání investičních příležitostí

Společnost Meijin, a.s., IČO: 099 14 471, se sídlem Na Moráni 345/11, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26080 (dále jako „Společnost“) je stabilní společnost se základním kapitálem 56 000 000,-Kč, která má v předmětu podnikání Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a Správu vlastního majetku.

Společnost se primárně zaměřuje na investice do nemovitostí a pohledávek, kdy se jedná zejména o nákup pohledávek zajištěných nemovitostí, nákup společností a podniků vlastnících nemovitosti a nákup nemovitostí samotných. Její aktivity jsou primárně soustředěny na území České republiky.

Společnost aktivně a pečlivě vyhledává vhodné investiční příležitosti na realitním trhu, včetně developerských projektů, s cílenou vysokou kvalitou a dobrou lokací.

U pohledávek Společnost důkladně analyzuje jejich dobytnost, a to díky dlouholetým zkušenostem, profesionalitě a odborné znalosti lokálního trhu.

Společnost je schopna zajistit veškeré činnosti které jsou zapotřebí při realizaci investice a při uzavírání nezbytné smluvní dokumentace, může se opřít o profesionální spolupracovníky a dlouhodobě využívá služby prověřených daňových poradců, znaleckých ústavu a advokátních kanceláří. U bankovních ústavu se těšit dobré reputaci.