• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecky_posudek_BHS_Real_estate_fund_sicav.pdf

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 2 se sídlem v Praze, 29.9.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 2 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Tomáši Oulíkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31. 10. 2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 31. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 29. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:,

Čtěte dále »

Bohemia – lázně a. s. – doplnění programu řádné valné hromady – 29. 6. 2020

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s. se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212, tímto oznamuje

DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29.6.2020 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 27.5.2020 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2020 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2020 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady:

„Žádám o zařazení Usnesení vrchního soudu v Praze č.j. 14 Cmo 201/2018 – 189 dalšího bodu programu – bod 4.1. Schválení vypořádání nerozděleného zisku minulých let a navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:
Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia – lázně a .s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ 453 57 218, schvaluje, jako minimální, vypořádání nerozděleného zisku minulých let ve výši 222 413 000,- Kč takto: Podíl na zisku akcionářům: 41 615 200,- Kč, podíl na zisku členům orgánů společnosti (tantiémy): 380.000,- Kč, zbývá nerozdělený zisk minulých let po vypořádání : 180 797 800,- Kč.
Odůvodnění: Nerozdělený zisk minulých let Společnosti Bohemia lázně a.s., který dle rozvahy v plném rozsahu sestavené ke dni 31.12.2019 činí 222 413 000,- Kč, a hospodářská situace společnosti umožňuje, aby byl vyplacen podíl na zisku akcionářům ve vyšší míře, nežli je navrhováno v bodu 4 programu jednání, tj. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, tj. zisku ve výši 3 121 140,- Kč. Nelze opomenout ani skutečnost, že dle rozvahy za rok 2019 se nachází peněžní prostředky v pokladně ve výši 15 103 000,- Kč a peněžní prostředky na účtech ve výši 162 441 000,- Kč.“

3) DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY
Z důvodů shora uvedených představenstvo zařazuje do pořadu jednání záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem, a to pod bodem 4.1. Představenstvo z důvodu přehlednosti a úplnosti tak v rámci tohoto dokumentu předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady, včetně návrhů usnesení předkládaných k jednotlivým bodům pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícím se k jednotlivým bodům pořadu jednání.

Program jednání:

Čtěte dále »

Pozvánka na konání řádné valné hromady

Pozvánka na konání řádné valné hromady

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání: 30. 06. 2020 v 9:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2,
v zasedací místnosti společnosti
MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec

Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Čtěte dále »

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 29. 6. 2020

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Teplicích se sídlem v Teplicích, 1.9.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu v Teplicích se sídlem v Teplicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Satrapové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 6. 2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 3. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 1. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze, 8.9.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Libuši Žatecké, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 11. 2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 8. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Přerově se sídlem v Přerově, 15.09.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu Přerově se sídlem v Přerově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Palacké, která ukončila činnost notářky ke dni 30. 4. 2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:,

1. státní občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,
2. plná svéprávnost,
3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice;
za vzdělání podle písm. a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4. bezúhonnost,
5. vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6. složení notářské zkoušky.

Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Zlíně se sídlem ve Zlíně, 22.9.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu ve Zlíně se sídlem ve Zlíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Evě Daňkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

 

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:,

1. státní občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,
2. plná svéprávnost,
3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice;
za vzdělání podle písm. a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4. bezúhonnost,
5. vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6. složení notářské zkoušky.

Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Havířově, 03.09.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Havířově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Vlastě Hoderové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.10.2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 6. srpna 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 3. září 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:,

1. státní občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,
2. plná svéprávnost,
3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice;
za vzdělání podle písm. a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4. bezúhonnost,
5. vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6. složení notářské zkoušky.

Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:

Čtěte dále »

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi,25.08.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Vágnerové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.8.2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 27. července 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. srpna 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:,

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ostravě se sídlem v Ostravě.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ostravě se sídlem v Ostravě. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Radmile Buroňové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.9.2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 29. května 2020. Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 30. června 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Alici Nepomucké, která ukončí činnost notářky ke dni 31.7.2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 25. května 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 23. června 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolné dražby

Znalecký_posudek.pdf

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti NEXOS, SE – 5. 3. 2020

Představenstvo společnosti NEXOS, SE, IČ: 246 58 464, sídlem Merhoutova 1388/5, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsané. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 208 (dále jen „Společnost“)
svolává s odkazem na § 9 odst. 6 stanov Společnosti valnou hromadu společnosti NEXOS, SE s datem konání 5. března 2020 od 13.00 hodin v/na adrese Bezručova 33, Plzeň s tímto pořadem jednání:

Čtěte dále »