• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Libuši Zelenkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 6. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 23. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 21. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Nymburce se sídlem v Lysé nad Labem.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Nymburce se sídlem v Lysé nad Labem. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Krejčíkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 11. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 15. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 14. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice;
za vzdělání podle písm. a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.

Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.

Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka.

Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1.12.1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České republiky).

Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.

Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12.000,- Kč a je třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu.

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Tomanové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 3. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 8. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Prodej 100% podílu ve společnosti ART TECO, s.r.o.

ČR CONSULTING GROUP, s.r.o. v likvidaci se sídlem Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1, IČ 25753541 oznamuje záměr prodat 100% podíl ve společnosti ART TECO, s.r.o., se sídlem Ohradní 65/1159, Praha 4, IČ 25725572. Bližší informace budou zaslány po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč, žádosti se podávají na korespondenční e-mailové adrese karlikj@volny.cz.

 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Silnice Horšovský Týn a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký_posudek

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem ve Slaném

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem ve Slaném. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Kurkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 28. 2. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 1. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 30. dubna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Liberci se sídlem v Liberci.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Liberci se sídlem v Liberci. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Václavě Švarcové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 6. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 25. března 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 23. dubna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

PAVUS, a. s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

KLIMINVEST CZ a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

JILANA, a.s. – oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 58603, IČO: 49966260, společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1188, (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věta první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění tímto prohlašuje za neplatné akcie společnosti, které nebyly společnosti předloženy v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích ani v dodatečné lhůtě k tomu určené společností v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s tím, že lhůta pro odevzdání akcií uplynula dne 15. září 2018.

Čtěte dále »

České vinařské závody a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Bohemia – lázně, a.s. – doplnění programu valné hromady svolané na den 5. 9. 2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 5.9.2018 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 8.8.2018 svolalo valnou hromadu na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře na 5.9.2018 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 31. 8. 2018 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 5.9.2018 byl zařazen další bod, a to:

Čtěte dále »

JILANA, a.s. – dodatečná lhůta k odevzdání dosud nepředložených akcií

Představenstvo obchodní společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 58603, IČO: 499 66 260, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1188, (dále jen „Společnost“)

vyzývá

dle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v souvislosti s přijetím usnesení valné hromady společnosti konané 26. 6. 2018 a s následným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným Společností na hlavního akcionáře, všechny někdejší akcionáře společnosti JILANA, a.s., jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům emitovaným Společností přešlo na hlavního akcionáře, k předložení (odevzdání) všech dosud nepředložených akcií emitovaných Společností v této dodatečné, Společností určené, lhůtě v délce 15 dnů, počínající dnem zveřejnění tohoto oznámení.

Čtěte dále »

JILANA, a.s. – oznámení dne uplatnění práva na dorovnání

Společnost HELP H&K, s.r.o., se sídlem č.p. 6, 586 03 Malý Beranov, IČ: 60739134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18159 (dále také jen „Hlavní akcionář“) tímto z důvodu právní opatrnosti dle ust. § 390 ZOK odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) oznamuje, že dne 19. 8. 2018 byl Hlavnímu akcionáři doručen dopis pana Ing. Petra Kořenka, bytem Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 (dále také jen „Vytěsněný akcionář“), jakožto bývalého vlastníka akcií společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, IČ: 49966260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1188 (dále také jen „Společnost“), kterým Vytěsněný akcionář sděluje, že uplatňuje své právo na dorovnání ve smyslu § 390 ZOK odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Hlavní akcionář k uvedenému uplatnění práva na dorovnání protiplnění sděluje, že protiplnění ve výši určené rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 26. 6. 2018 bylo řádně doloženo znaleckým posudkem č. 1701/11/18, který zhotovil znalec z oboru ekonomika Ing. Otto Šmída, se sídlem Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků a s tímto znaleckým posudkem byli akcionáři řádně seznámeni.